Usluge

Konsultantske usluge

Uzimajući u obzir dugogodišnje (i raznovrsno) iskustvo i nesvakidašnji ugled zapošljenih u Ekopak-u, isti je, naravno uz svesrdnu pomoć eksperata saradnika, u mogućnosti da pored pomenutih usluga, Klijentima pruža i dodatne konsultantske usluge u oblasti upravljanja otpadom i generalno zaštiti životne sredine.

Pomenute dodatne konsultantske usluge pored ostalog podrazumevaju:

  • Osmišljavanje i implementaciju oglasa, tendera i takmičenja za usluge iz oblasti upravljanja otpadom i generalno zaštiti životne sredine a na ime i za račun Klijenta,
  • Izradu Plana upravljanja otpadom,
  • Priprema dokumentacije i implementacija procedura za dobijanje i/ili izmenu ekoloških dozvola, procebna uticaja i sličnih saglasnosti,
  • Obavljanje tržišnih procena iz oblate upravljanje otpadom,
  • Izrada master plana, biznis plana i budžeta za projekte iz oblasti upravljanja itpadom,
  • Praćenje i predlaganje nove i/ili izmene postojećeregulative vezane za aktivnosti upravljananja ambalažnim idrugim otpadom, i
  • Obavljanje aktivnosti savetnika za hemikalije i otpad.